بالا

تشک رویا

اولترا ۱ :

گروه محصولات :                   فنر منفصل (پاکتی)
مموری فوم  :                       ندارد
فنر :                                   سلولی دارد
جنس رویه :                         نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
الیاف :                                ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
اسفنج :                              چند لایه با تراکم های مختلف
اسکلت :                             فنر منفصل
محافظ اسکلت :                    لایه اسپان‌باند
ارتفاع :                               ۱ ± ۳۲ cm
طول و عرض ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر

اولترا ۲ :

گروه محصولات :                  فنر منفصل (پاکتی)
جنس رویه :                       نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
الیاف ضد :                         حساسیت با خاصیت ارتجاعی
اسفنج :                            چند لایه با تراکم های مختلف
اسکلت :                            فنر منفصل
محافظ اسکلت :                   لایه اسپان‌باند
ارتفاع:                               ۱ ± ۲۸ cm
طول و عرضابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
ویژگی خاص مموری فوم
گارانتی کیفیت۸ سال

اولترا ۳ :

گروه :                         محصولات اسفنجی
جنس رویه :                 نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
الیاف :                        ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
اسفنج :                      چند لایه با تراکم های مختلف
اسکلت :                      اسفنج
ارتفاع :                        ۱ ± ۲۲ سانتیمتر
طول و عرض ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
ویژگی خاص :                دارای اسفنج ریباند (فشرده)
گارانتی کیفیت ۵ سال

اولترا ۴ :‌

گروه محصولات :                فنر منفصل (پاکتی)
جنس رویه :                     نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
الیاف :                            ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
اسفنج :                         چند لایه با تراکم های مختلف
اسکلت :                        فنر منفصل
محافظ :                         اسکلت لایه اسپان‌باند
ارتفاع :                         ۱ ± ۲۶ cm
طول و عرض ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
ویژگی خاص :                 تشک دو طرفه
گارانتی کیفیت ۶ سال

مدیکال ۱ :

گروه محصولات :                  اسفنجی
جنس رویه :                       نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
الیاف :                              ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
مموری فوم :                      ندارد
اسفنج :                           چند لایه با تراکم های مختلف
اسکلت :                          اسفنج مخصوص ، یک لایه Cell Pocket
ارتفاع :                           ۱ ± ۲۸ سانتیمتر
طول و عرض ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
ویژگی خاص :                   اسفنج با برش CNC ‌و اسکلت Cell Pocket
گارانتی کیفیت ۵ سال

مدیکال ۲ :

گروه محصولات :              اسفنجی
جنس رویه :                   نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
الیاف :                          ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
اسفنج :                       چند لایه با تراکم های مختلف
اسکلت :                       اسفنج
ارتفاع :                        ۱ ± ۲۱ سانتیمتر
طول و عرض ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
گارانتی کیفیت ۵ سال

مدیکال ۳ :

گروه محصولات :              اسفنجی
جنس رویه :                   نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
الیاف :                          ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
اسفنج :                       چند لایه با تراکم های مختلف
اسکلت :                      اسفنج
ارتفاع :                       ۱ ± ۲۲ سانتیمتر
طول و عرض ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
ویژگی خاص :              دارای اسفنج ریباند (فشرده)
گارانتی کیفیت ۵ سال

مدیکال ۴ :

گروه محصولات :                اسفنجی
جنس رویه :                     نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
الیاف :                            ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
اسفنج :                          چند لایه
اسکلت :                         اسفنج
ارتفاع :                          ۱ ± ۲۰ سانتیمتر
طول و عرض ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
گارانتی کیفیت ۱ سال

بونل ۱ :

گروه محصولات :                     فنری
جنس رویه :                          نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
الیاف :                                 ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
اسفنج :                               چند لایه با تراکم های مختلف

اسکلت :                              فنر متصل به همراه فریم فلزی و فنرهای تخت تقویتی در کناره‌ها
محافظ اسکلت :                     موکت ترموفلت
ارتفاع :                                ۱ ± ۲۴ سانتیمتر
طول و عرض ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
گارانتی کیفیت ۶ سال

بونل ۲ :

گروه محصولات :                فنری
جنس :                           رویه نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
الیاف :                            ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
اسفنج :                         چند لایه با تراکم های مختلف

اسکلت :                        فنر متصل به همراه فریم فلزی و فنرهای تخت تقویتی در کناره‌ها
محافظ اسکلت :               موکت ترموفلت
ارتفاع ۱ ± ۲۴ سانتیمتر
طول و عرض ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
ویژگی خاص :                  اسکلت تقویت شده
گارانتی کیفیت ۵ سال

بونل ۳ :

گروه محصولات :                    فنری
جنس رویه :                         نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
الیاف :                                ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
اسفنج :                              چند لایه با تراکم های مختلف

اسکلت :                             فنر متصل به همراه فریم فلزی و فنرهای تخت تقویتی در کناره‌ها
محافظ اسکلت :                   موکت ترموفلت
ارتفاع :                               ۱ ± ۲۴ سانتیمتر
طول و عرض ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
گارانتی کیفیت ۵ سال

بونل ۴ :

گروه محصولات :                    فنری
جنس رویه :                         نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
الیاف :                                ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
اسفنج :                              چند لایه با تراکم های مختلف

اسکلت :                            فنر متصل به همراه فریم فلزی و فنرهای تخت تقویتی در کناره‌ها
محافظ اسکلت :                   موکت ترموفلت
ارتفاع :                              ۱ ± ۲۲ سانتیمتر
طول و عرض ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
گارانتی کیفیت ۴ سال

بونل ۵ :

گروه :                                   محصولات فنری
جنس رویه :                           نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
الیاف :                                  ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
اسفنج :                                چند لایه با تراکم های مختلف

اسکلت :                               فنر متصل به همراه فریم فلزی و فنرهای تخت تقویتی در کناره‌ها
محافظ :                                اسکلت موکت ترموفلت
ارتفاع :                                ۱ ± ۱۹ سانتیمتر
طول و عرض ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
گارانتی کیفیت ۳ سال

بونل ۶ :

گروه محصولات :                      فنری
جنس رویه :                           نقش‌دوزی با پارچه سه لایه گردباف
الیاف :                                  ضد حساسیت با خاصیت ارتجاعی
اسفنج :                                چند لایه

اسکلت :                              فنر متصل
محافظ :                               اسکلت موکت ترموفلت
ارتفاع :                               ۱ ± ۱۹ سانتیمتر
طول و عرض ابعاد فوق با تلورانس ± ۲ سانتیمتر
گارانتی کیفیت ۲ سال

نوجوان :

سایز اولترا ۴:         ۱۸۰*۸۰ + محافظ,
بونل۲ :                ۱۸۰*۸۰ + محافظ,
بونل۵ :                ۱۸۰*۸۰

سایت رسمی تشک رویا

تشک خوشخواب