بالا

تخت تاشو دو نفره عمودی.

برای قلبهای بزرگ هیچ خانه ایی کوچک نیست

محصولات سفارشی

تختخواب دیواری مدل آتوسا

تخت دیواری مدل آرمیتا

تختخواب کمجا مدل افسون

 تختخواب تاشو مدل آنوشا

تخت کمجا مدل بهرخ

تخت تاشو مدل بهین

تخت تاشو مدل بوژان

تختخواب کمجا مدل بیتا

تختحواب تاشو مدل پارمیدا

تخت تاشو مدل پانته آ

تخت خواب کمجا مدل پرتو

تختخواب تاشو مدل پرنیا

تختخواب تاشو مدل پریس

تخت تاشو مدل پوپک

تخت تاشو مدل تارا

تخت دبواری مدل تندیس

تخت کمجا مدل تینا

تحخت تاشو مدل درسا

تخت کمجا مدل دیبا

تخت تاشو مدل هلیا

تختخواب کمجا مدل ویستا

تختخواب تاشو مدل آیدا

تخت کمجا مدل پارمیس

تخت تاشو مدل سپیدار

محصولات استاندارد

تخت تاشو  :  COD:A2/1
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
– تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
– برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
– در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
– در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)
T-153 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۴۰) – ۴۵ – ۱۵۳ – ۲۱۵ –
VT2-50 – ویترین عرض ۵۰ دو کشو – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –
VT2-50 – ویترین عرض ۵۰ دو کشو – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –

تخت کمجا : COD:A2/2
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
– تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
– برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
– در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
– در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)
T-173 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۶۰) – ۴۵ – ۱۷۳ – ۲۱۵ –
K3-60 – کمد لباس ۶۰ سه کشو درب بلند – ۴۵ – ۶۰ – ۲۱۵ –
VT-40 – ویترین عرض ۴۰ – ۴۵ – ۴۰  – ۲۱۵ –
VT1-60 – ویترین عرض ۶۰ تک کشو – ۴۵ – ۶۰ – ۲۱۵ –
KTR-50 – کتابخانه کناری راست عرض (۵۰) – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –
جمع کل

تخت کم جا : COD:A2/3

سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:

-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm  ۱۴۰*۲۰۰ و cm  ۱۶۰*۲۰۰  می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm  ۴۵ است.

-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm  ۲۳۰ مورد نیاز می باشد.

-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.

-در سمت چپ تختخواب کمجا  کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)
T-173 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۶۰) – ۴۵ – ۱۷۳ – ۲۱۵ –
K2-50 – کمد لباس ۵۰ دو کشو درب بلند – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –
VT2-50 – ویترین عرض ۵۰ دو کشو – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –
VTV-100 – ویترین تی وی عرض ۱۰۰ – ۴۵ – ۶۰ – ۲۱۵ –
جمع کل

تختخواب کم جا : COD:A2/4
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
-در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)

T-153 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۴۰) – ۴۵ – ۱۵۳ – ۲۱۵ –
ma-50 – میز آرایش عرض ۵۰ – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –
K3-80s – کمد لباس ۸۰ سه کشو دو درب کوتاه – ۴۵ – ۸۰ – ۲۱۵ –
جمع کل

تختخواب تاشو : COD:A2/5
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
-در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)

T-173 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۶۰) – ۴۵ – ۱۷۳ – ۲۱۵ –
KTL-50 – کتابخانه کناری چپ عرض (۵۰) – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –
VT5-75 – ویترین داراور عرض ۷۵ پنج کشو – ۴۵ – ۷۵ – ۲۱۵ –
KC-79 – کمد کنج ۷۹*۷۹ – ۷۹ – ۷۹  – ۲۱۵ –
MA-60 – میز آرایش عرض ۶۰ – ۴۵ – ۶۰ – ۲۱۵ –
KTR-50 – کتابخانه کناری راست عرض (۵۰) – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –
جمع کل

تخت خواب تاشو : COD:A2/6
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
-در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)

T-173 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۶۰) – ۴۵ – ۱۷۳ – ۲۱۵ –
K4-80 – کمد لباس ۸۰ چهارکشو درب بلند – ۴۵ – ۸۰ – ۲۱۵ –
K4-60 – کمد لباس ۶۰ چهار کشو درب بلند – ۴۵ – ۷۵ – ۲۱۵ –
K4-50 – کمد لباس ۵۰ چهار کشو درب بلند – ۴۵ – ۵۰ – ۲۱۵ –
KB-173 – کابینت فوقانی تخت دونفره عمودی  – ۴۵ – ۱۷۳ – ۵۰ –
KB-80 – کابینت فوقانی عرض ۸۰ – ۴۵ – ۸۰ – ۵۰ –
KB-60 – کابینت فوقانی عرض ۶۰ – ۴۵ – ۶۰ – ۵۰ –
KB-50 – کابینت فوقانی عرض۵۰ – ۴۵ – ۵۰ – ۵۰ –
جمع کل

تخت دیواری : COD:A2/8
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
-در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)

T-153 – تخت دونفره عمودی (۱۴۰) – ۴۵ – ۱۵۳ – ۲۱۵ –
K4-80 – کمد لباس ۸۰ چهارکشو درب بلند – ۴۵ – ۸۰ – ۲۱۵ –
MA4-50 – میز آرایش چهار کشو عرض ۵۰ – ۴۵ – ۷۵ – ۲۱۵ –
B-153 – کابینت فوقانی تخت دونفره عمودی – ۴۵ – ۱۵۳ – ۵۰ –
KB-80 – کابینت فوقانی عرض۸۰ – ۴۵ – ۵۰ ۵۰ –
KB-50 – کابینت فوقانی عرض ۵۰ – ۴۵ – ۸۰ – ۵۰ –
جمع کل

تختخواب دیواری : COD:A2/9
رویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
-در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)

T-153 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۴۰) – ۴۵ – ۱۵۳ – ۲۱۵ –
MA4-50 – میز آرایش چهار کشو عرض ۵۰ – ۴۵ – ۷۵ – ۲۱۵ –
جمع کل

COD.A2-10
سرویس تخت خواب تاشو دیواری عمودی دو نفره بهین جا چوب با عمق cm 45:
-تخت خواب کمجا دیواری دونفره با ابعاد تشکcm 140*200 و cm 160*200 می باشد. فضایی که تختخواب دیواری به تنهایی از اتاق خواب اشغال می کند cm153 و cm173 به ترتیب در عرض و cm215 در ارتفاع و عمقcm 45 است.
-برای باز شدن تخت خواب تاشو فضایی به اندازه cm 230 مورد نیاز می باشد.
-در سمت راست تخت کمجا میزآرایش دو کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm50 در عرض و عمق cm 45 است.
-در سمت چپ تختخواب کمجا کمد دو درب با ۳ کشو ملاحظه می کنید که ابعاد آن: cm 215در ارتفاع و cm 80 در عرض و عمق cm 45 است.

کدکالا – نوع کالا – عمق – عرض – ارتفاع –  قیمت(ریال)

T-173 – تخت دونفره تاشوعمودی (۱۶۰) – ۴۵ – ۱۷۳ – ۲۱۵ –
Kt-60 – کتابخانه عرض ۶۰ – ۴۵ – ۶۰ – ۲۱۵ –
k-80 – کمد لباس ۸۰ دو درب – ۴۵ – ۸۰ – ۲۱۵ –
جمع کل